Výzva na nahlasovanie porúch elektrických zariadení a výťahov

Podľa Stanov Stavebného bytového družstva vo Vranove nad Topľou článok 4 ods. 1 písm. j) SBD zabezpečuje montáž, údržbu, opravy elektrických zariadení a revízie elektrických zariadení, písm. k) zabezpečuje opravu a údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia.

Z dôvodu, že uvedené je predmetom činnosti SBD, nie je prípustné, aby poruchy boli nahlasované domovým dôverníkom, resp. dozorcom výťahu priamo servisnej firme. Tieto poruchy a závady je nutné nahlásiť na SBD.

Z tohto dôvodu vyzývame všetkých domových dôverníkov a dozorcov výťahov, aby poruchy na elektrických zariadeniach a výťahoch cez pracovné dni hlásili na SBD Vranov nad Topľou.

Telefónne čísla

057/4463988, 44 63 989 - SBD
0905 986 181 - Drozdek Vladislav

V čase pracovného voľna a pokoja a počas sviatkov, tieto poruchy hláste na tel. čísle 0908 953 456 - Slávik Peter.

Poruchy a závady na spoločných priestoroch resp. na výťahu je oprávnený nahlasovať domový dôverník resp. dozorca výťahu.

Žiadame, aby domoví dôverníci oboznámili s touto skutočnosťou všetkých užívateľov a vlastníkov bytov.