Povinnosť SBD Vranov pri uplatnení zákona 355/2007 Z.z o vykonaní deratizácie

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov , jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. k) a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce!