Výzva na udržiavanie poriadku v stojisku - Mesto Vranov nad Topľou

V zmysle bodu I., ods. 4, písm. a platného Všeobecného záväzného nariadenia č. 69/2005 mesta Vranov nad Topľou „O udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou“ vyplýva pre občanov mesta povinnosť, v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia ako i vzhľadu mesta, neodhadzovať, či neodkladať odpad mimo odpadových nádob na tento účel vyhradených.
    V minulých dňoch sme zistili výrazné znečistenie stojiska SO28, ktoré využíva bytový dom č. 1056, ktorý je vo Vašej správe. Od stojiska Vám bolo mestom pridelené užívanie s vyzdvihnutým zámkom a kľúčami na uzamykanie tohto verejného priestoru. Okrem Vášho bytového domu toto stojisko užíva ešte SVB, Sídlisko JUH 1060, ktorému bola výzva taktiež odoslaná. Nakoľko sa  situácia s neudržiavaním poriadku neustále opakuje, mesto pristúpilo k vyčisteniu priestoru stojiska od odpadu, ktorý nebol umiestnený v odpadových nádobách, ale mimo nich. V prílohe Vám zasielame aj fotodokumentáciu pred uprataním vyhotovenú 21.1.2014 a následne po uprataní stojiska 23.1.2014.
    Chceme Vás týmto upozorniť aj na bod I., ods. 5 hore cit. VZN, v ktorom cit.: „Za znečistenie, alebo poškodzovanie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré ho spôsobili. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté týmto poškodením. Ak tieto osoby nie sú známe, je povinný závadu odstrániť správca príslušného priestranstva.“
Vo Vašom prípade tieto osoby známe sú, chceme Vás preto vyzvať o neustále udržiavanie poriadku v stojisku a informovanie obyvateľov predmetného bytového domu, ktorí, veríme, že zlepšia svoj prístup k udržiavaniu poriadku a nebudú hádzať odpad mimo odpadových nádob na to určených. Pre lepšie umiestnenie plastov, obalov z mlieka, plechoviek a hlavne PET fliaš v kontajneri, je nutné zmenšiť ich objem stlačením, sploštením či zošliapnutím, pri krabiciach z kartónu je potrebné krabicu rozdeliť (rozrezať) na jednotlivé plošné časti.

Mgr. Andrej Krišanda, v.r.
prednosta

Pred uprataním

thumb stojisko-23-01thumb stojisko-23-02thumb stojisko-23-03thumb stojisko-23-01

Po uprataní

thumb stojisko-23-01