Výzva k obyvateľom mesta - deratizácia

Vážení občania!

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov Mesto Vranov nad Topľou v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou rozhodlo o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev v období od:

od 01. októbra do 15. októbra 2019.

Účelom tejto akcie je zníženie počtu hlodavcov, zlepšenie hygienickej situácie a životného prostredia.

Hlodavce sú nositeľmi rôznych chorôb, infekcií a sú tiež škodcami potravín a obalov. Občania si uvedomujú, že nedbalým odstraňovaním odpadkov, kŕmením potulných zvierat, vytváraním neriadených skládok odpadu, neusporiadaným uskladnením potravín a iných materiálov, nesprávnym chovom hospodárskych zvierat vytvárajú podmienky pre život a rozmnožovanie hlodavcov.

Mestský úrad vyzýva

  • obyvateľov, aby zachovávali bezpečnostné a hygienické opatrenia a vo vlastnom záujme vykonali deratizáciu vo svojich domoch, pivniciach a dvoroch, čím zabránia presťahovaniu hlodavcov z ošetrených verejných priestranstiev do neošetrených budov,
  • rodičov, aby informovali a poučili deti, že prostriedkov na ničenie hlodavcov sa nemajú dotýkať,
  • majiteľov domácich zvierat, aby domáce zvieratá po dobu ničenia hlodavcov uzatvorili a vypúšťali ich len pod dozorom,
  • zástupcov podnikov, organizácií a podnikateľských subjektov, aby vykonali deratizáciu svojich prevádzok

Ďalej v záujme úspešného priebehu a výsledku deratizačných prác žiadame obyvateľov

  • vyčistiť objekty, nádvoria, pivnice od všetkých nepotrebných predmetov, ktoré by mohli poskytovať hlodavcom úkryt, možnosť zahniezdenia a obživu,
  • potraviny a krmivo uskladňovať tak, aby hlodavce k nemu nemali prístup,
  • odpadky z potravín likvidovať tak, aby neslúžili ako potrava pre hlodavce.

Pracovníkom, ktorí sú poverení vykonávaním deratizačných prác, žiadame poskytnúť informácie o výskyte a pohybe hlodavcov.

Veríme, že táto výzva nájde u Vás plné pochopenie a prispeje k úspešnému priebehu a výsledku deratizačných prác.