Výzva k obyvateľom mesta - deratizácia, 2023

Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad

Vážení občania!

Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov Mesto Vranov nad Topľou v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topl'ou rozhodlo o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev v období:

od 11. septembra do 22. septembra 2023.

Účelom tejto akcie je zníženie počtu hlodavcov, zlepšenie hygienickej situácie a životného prostredia.

Hlodavce sú nositeľmi rôznych chorôb, infekcií a sú tiež škodcami potravín a obalov. Občania si uvedomujú, že nedbalým odstraňovaním odpadkov, kŕmením potulných zvierat, vytváraním neriadených skládok odpadu, neusporiadaným uskladnením potravín a iných materiálov, nesprávnym chovom hospodárskych zvierat vytvárajú podmienky pre život a rozmnožovanie hlodavcov.

Mestský úrad vyzýva

  • obyvateľov, aby zachovávali bezpečnostné a hygienické opatrenia a vo vlastnom záujme vykonali deratizáciu vo svojich domoch, pivniciach a dvoroch, čim zabránia presťahovaniu hlodavcov z ošetrených verejných priestranstiev do neošetrených budov,
  • rodičov, aby informovali a poučili deti, že prostriedkov na ničenie hlodavcov sa nemajú dotýkať,
  • majitel'ov domácich zvierat, aby domáce zvieratá po dobu ničenia hlodavcov uzatvorili a vypúšťali ich len pod dozorom,
  • zástupcov podnikov, organizácií a podnikatel'ských subjektov, aby vykonali deratizáciu svojich prevádzok

Ďalej v záujme úspešného priebehu a výsledku deratizačných prác žiadame obyvateľov

  • vyčistiť objekty, nádvoria, pivnice od všetkých nepotrebných predmetov, ktoré by mohli poskytovať hlodavcom úkryt, možnost' zahniezdenia a obživu,
  • potraviny a krmivo uskladňovať tak, aby hlodavce k nemu nemali prístup,
  • odpadky z potravín likvidovať tak, aby neslúžili ako potrava pre hlodavce.

Pracovníkom, ktorí sú poverení vykonávaním deratizačných prác, žiadame poskytnúť informácie o výskyte a pohybe hlodavcov.

Verime, že táto výzva nájde u Vás plné pochopenie a prispeje k úspešnému priebehu a výsledku deratizačných prác.