Porovnanie cien tepla v rokoch 2013, 2014 a 2015

thumb cena-tepla-porovnanie-2015

Novelizácia zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Súbory

Povinnosť SBD Vranov pri uplatnení zákona 355/2007 Z.z o vykonaní deratizácie

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov , jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. k) a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce!

Výzva na udržiavanie poriadku v stojisku - Mesto Vranov nad Topľou

V zmysle bodu I., ods. 4, písm. a platného Všeobecného záväzného nariadenia č. 69/2005 mesta Vranov nad Topľou „O udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou“ vyplýva pre občanov mesta povinnosť, v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia ako i vzhľadu mesta, neodhadzovať, či neodkladať odpad mimo odpadových nádob na tento účel vyhradených.
    V minulých dňoch sme zistili výrazné znečistenie stojiska SO28, ktoré využíva bytový dom č. 1056, ktorý je vo Vašej správe. Od stojiska Vám bolo mestom pridelené užívanie s vyzdvihnutým zámkom a kľúčami na uzamykanie tohto verejného priestoru. Okrem Vášho bytového domu toto stojisko užíva ešte SVB, Sídlisko JUH 1060, ktorému bola výzva taktiež odoslaná. Nakoľko sa  situácia s neudržiavaním poriadku neustále opakuje, mesto pristúpilo k vyčisteniu priestoru stojiska od odpadu, ktorý nebol umiestnený v odpadových nádobách, ale mimo nich. V prílohe Vám zasielame aj fotodokumentáciu pred uprataním vyhotovenú 21.1.2014 a následne po uprataní stojiska 23.1.2014.
    Chceme Vás týmto upozorniť aj na bod I., ods. 5 hore cit. VZN, v ktorom cit.: „Za znečistenie, alebo poškodzovanie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré ho spôsobili. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté týmto poškodením. Ak tieto osoby nie sú známe, je povinný závadu odstrániť správca príslušného priestranstva.“
Vo Vašom prípade tieto osoby známe sú, chceme Vás preto vyzvať o neustále udržiavanie poriadku v stojisku a informovanie obyvateľov predmetného bytového domu, ktorí, veríme, že zlepšia svoj prístup k udržiavaniu poriadku a nebudú hádzať odpad mimo odpadových nádob na to určených. Pre lepšie umiestnenie plastov, obalov z mlieka, plechoviek a hlavne PET fliaš v kontajneri, je nutné zmenšiť ich objem stlačením, sploštením či zošliapnutím, pri krabiciach z kartónu je potrebné krabicu rozdeliť (rozrezať) na jednotlivé plošné časti.

Mgr. Andrej Krišanda, v.r.
prednosta

Pred uprataním

thumb stojisko-23-01thumb stojisko-23-02thumb stojisko-23-03thumb stojisko-23-01

Po uprataní

thumb stojisko-23-01

Výzva na nahlasovanie porúch elektrických zariadení a výťahov

Podľa Stanov Stavebného bytového družstva vo Vranove nad Topľou článok 4 ods. 1 písm. j) SBD zabezpečuje montáž, údržbu, opravy elektrických zariadení a revízie elektrických zariadení, písm. k) zabezpečuje opravu a údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia.

Z dôvodu, že uvedené je predmetom činnosti SBD, nie je prípustné, aby poruchy boli nahlasované domovým dôverníkom, resp. dozorcom výťahu priamo servisnej firme. Tieto poruchy a závady je nutné nahlásiť na SBD.

Z tohto dôvodu vyzývame všetkých domových dôverníkov a dozorcov výťahov, aby poruchy na elektrických zariadeniach a výťahoch cez pracovné dni hlásili na SBD Vranov nad Topľou.

Telefónne čísla

057/4463988, 44 63 989 - SBD
0905 986 181 - Drozdek Vladislav

V čase pracovného voľna a pokoja a počas sviatkov, tieto poruchy hláste na tel. čísle 0908 953 456 - Slávik Peter.

Poruchy a závady na spoločných priestoroch resp. na výťahu je oprávnený nahlasovať domový dôverník resp. dozorca výťahu.

Žiadame, aby domoví dôverníci oboznámili s touto skutočnosťou všetkých užívateľov a vlastníkov bytov.