Porovnanie cien tepla v rokoch 2013,2014,2015 pre odberné miesta v Hanušovciach nad Topľou

Pre porovnanie cien tepla za roky 2013 až 2015 uvádzame prehľad fakturovanej dvojzložkovej ceny a prepočítanú priemernú cenu tepla.

Rok 2013

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0583 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 124,3495 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 22,7117 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 27,2540 Eur / GJ s DPH

Rok 2014

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0592 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 132,0467 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 23,3651 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 28,0381 Eur / GJ s DPH

Rok 2015

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0592 Eur / kWh bez DPH
fixná zložka maximálnej ceny tepla 132,0467 Eur / kWh bez DPH
priemerná cena tepla s DPH 23,3651 Eur / GJ bez DPH
priemerná cena tepla bez DPH 28,0381 Eur / GJ s DPH

Porovnanie cien tepla v rokoch 2013, 2014 a 2015

thumb cena-tepla-porovnanie-2015

Výzva na udržiavanie poriadku v stojisku - Mesto Vranov nad Topľou

V zmysle bodu I., ods. 4, písm. a platného Všeobecného záväzného nariadenia č. 69/2005 mesta Vranov nad Topľou „O udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou“ vyplýva pre občanov mesta povinnosť, v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia ako i vzhľadu mesta, neodhadzovať, či neodkladať odpad mimo odpadových nádob na tento účel vyhradených.
    V minulých dňoch sme zistili výrazné znečistenie stojiska SO28, ktoré využíva bytový dom č. 1056, ktorý je vo Vašej správe. Od stojiska Vám bolo mestom pridelené užívanie s vyzdvihnutým zámkom a kľúčami na uzamykanie tohto verejného priestoru. Okrem Vášho bytového domu toto stojisko užíva ešte SVB, Sídlisko JUH 1060, ktorému bola výzva taktiež odoslaná. Nakoľko sa  situácia s neudržiavaním poriadku neustále opakuje, mesto pristúpilo k vyčisteniu priestoru stojiska od odpadu, ktorý nebol umiestnený v odpadových nádobách, ale mimo nich. V prílohe Vám zasielame aj fotodokumentáciu pred uprataním vyhotovenú 21.1.2014 a následne po uprataní stojiska 23.1.2014.
    Chceme Vás týmto upozorniť aj na bod I., ods. 5 hore cit. VZN, v ktorom cit.: „Za znečistenie, alebo poškodzovanie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré ho spôsobili. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté týmto poškodením. Ak tieto osoby nie sú známe, je povinný závadu odstrániť správca príslušného priestranstva.“
Vo Vašom prípade tieto osoby známe sú, chceme Vás preto vyzvať o neustále udržiavanie poriadku v stojisku a informovanie obyvateľov predmetného bytového domu, ktorí, veríme, že zlepšia svoj prístup k udržiavaniu poriadku a nebudú hádzať odpad mimo odpadových nádob na to určených. Pre lepšie umiestnenie plastov, obalov z mlieka, plechoviek a hlavne PET fliaš v kontajneri, je nutné zmenšiť ich objem stlačením, sploštením či zošliapnutím, pri krabiciach z kartónu je potrebné krabicu rozdeliť (rozrezať) na jednotlivé plošné časti.

Mgr. Andrej Krišanda, v.r.
prednosta

Pred uprataním

thumb stojisko-23-01thumb stojisko-23-02thumb stojisko-23-03thumb stojisko-23-01

Po uprataní

thumb stojisko-23-01

Novelizácia zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Súbory

Povinnosť SBD Vranov pri uplatnení zákona 355/2007 Z.z o vykonaní deratizácie

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov , jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. k) a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce!