Oznam o montáži mechanického zabezpečenia proti odcudzeniu na zámkoch smetných stojísk

Oznamujeme domovým dôverníkom a predsedom samospráv, že v poslednom období dochádza k častému odcudzovaniu visiacich zámkov zo stojísk na smetné koše. Nakoľko 1 visiaci zámok stojí 15 Eur a Mesto Vranov odmieta kupovať nové visiace zámky, rozhodlo Predstavenstvo SBD o ich mechanickom zabezpečení proti odcudzeniu.

Firma ktorá zabezpečuje servis a výmeny zámkov tieto demontuje a upevní na zámok mechanické zabezpečovacie zariadenie!

Z tohto dôvodu budú v určitom čase visiace zámky na stojiskách chýbať!

Zároveň vyzývame všetkých užívateľov a vlastníkov družstevných bytov k udržiavaniu poriadku v stojiskách a k ich uzamykaniu.

Upozornenie pre užívateľov stojísk

Koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 boli spoločenstvá vlastníkov bytov, stavebné bytové družstvo, mesto a vybraní užívatelia stojísk na separovaný zber vo Vranove nad Topľou vyzvaní k prevzatiu visiacich zámkov a kľúčov od stojísk, čo sa aj uskutočnilo. Následne boli prevzaté kľúče odovzdané vlastníkom bytov v jednotlivých bytových domoch po 1 ks a visiace zámky nainštalované v stojiskách.

V závere listu boli všetci oboznámení, že v prípade problémov sa môžu obrátiť na servisnú službu Vladimír Porvazník – PRAMONT, mobil: 0918606061, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

V posledných dňoch sa v niektorých stojiskách začali „strácať" visiace zámky. Tieto sú špeciálne vyhotovené pre typizované kľúče, ktoré k nemu patria. Cena visiaceho zámku je 15,00 eur. Chceme preto upozorniť jednotlivých užívateľov, že v prípade, že v stojisku, ktorý užívajú, dôjde k strate visiaceho zámku, tento si môžu objednať v horeuvedenej firme a náklad súvisiaci s obstaraním aj uhradiť. Pre mesto, v prípade úhrady týchto zámkov, by to boli nekončiace náklady a mesto nie je povinné „straty" týchto visiacich zámkov hradiť. Je taktiež možné visiace zámky zabezpečiť nitovaním, čo predmetná firma, v prípade Vašej objednávky, za úhradu uskutoční.

Zároveň Vás chceme požiadať o udržiavanie čistoty v stojiskách. Pracovníci malých obecných služieb pôsobiaci v mestských častiach môžu byť v ojedinelých prípadoch nápomocní, avšak keďže sú stojiská uzamknuté, za čistotu má zodpovedať užívateľ. Je na Vás, pokiaľ stojisko užívate viacerí, ako sa s týmto problémom vysporiadate.

Veríme, že mesto Vranov nad Topľou výstavbou stojísk prispelo k väčšej čistote v meste a každý občan tohto mesta bude k tomuto majetku pristupovať ako k vlastnému.

S pozdravom
Mgr. Andrej Krišanda, v.r. prednosta

Výmena vodomerov družstevných bytov

Týmto oznamujeme užívateľom a vlastníkom družstevných bytov, že v zmysle platných zákonov 657/2004 Z.z., 431/2004 Z.z. a smernice SBD Vranov nad Topľou budeme vykonávať pravidelné výmeny meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody.

Výmeny budeme vykonávať v sobotu podľa vyvesených oznamov.

Žiadame preto všetkých užívateľova vlastníkov bytov, aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje byty.

Upozornenie na zákon 476

Týmto upozorňujeme domových dôverníkov na aplikáciu zákona 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri využívaní energie.

Podľa § 14 písm. 1. odst. d sa správneho deliktu dopustí vlastník alebo správca veľkej budovy ak nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou izoláciou.

Tento Zákon nadobúda účinnosť 31.decembra 2013.

Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov ustanovilo Ministerstvo hospodárstva vo vyhláške 282/2012 Z. z. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.

Z tohto dôvodu vyzývame všetkých domových dôverníkov a dôverníčky o podanie informácie o znení tohto zákona na konaných členských schôdzach.

Ponuka sekáčov na ľad

SBD ponúka pre bytové domy vo svojej správe sekáče na ľad v cene 6,69 € za kus.

Sekáče je možné vyzdvihnúť u p. Drozdeka.